Mộc hương tán bí phương

Phòng phong thông thánh tán
Phòng phong thông thánh tán

Mộc hương tán bí phương

– Xuất xứ: Tâm đắc thần phương

– Công thức: Mộc hương tán bí phương

Mộc hương  Radix Saussureae lappae      20 g
Chích thảo    Radix Glycyrrhizae  20 g
Thương truật  Rhizoma Atractylodis lanceae  32 g
Trạch tả       Rhizoma Alismatis        32 g
Mộc thông   Caulis Akebiae      32 g
Can khương        Rhizoma Zingiberis          32 g
Xa tiền   Semen Plantaginis     32 g
Trần bì   Pericarpium Citri reticulatae 32 g
Bạch truật    Rhizoma Atractylodis macrocephalae    32 g
Trư linh Polyporus        64 g
Nhục quế   Cortex Cinnamomi      12 g
Nhục đậu khấu     Semen Myristicae    20 g
Kha tử  Fructus Termilaliae chebulae    20 g
Hậu phác  Cortex Magnoliae officinalis     32 g

 

– Dạng bào chế: Thuốc bột.

– Cách chế biến: Mộc hương phơi, Thương truật sao, Trạch tả sao, Can khương sao, Xa tiền sấy, Trần bì sao, Bạch truật sao, Trư linh sao, Nhục quế kỵ lửa, Nhục đậu khấu sao với bột bì để thấm hết dầu, Kha tử bỏ vỏ sao, Hậu phác tẩm nước gừng sao.

– Liều lượng và cách dùng: Sa nhân sao và gừng sống sắc làm thang, hoà nước uống.

– Ứng dụng lâm sàng:

Chứng ỉa chảy lâu ngày, tỳ hư và biến ra chứng mận tỳ phong rất công hiệu, tuỳ người lớn trẻ con mà cho uống.

hellosuckhoe.net

 

Chia Sẻ