Thuốc tác dụng trên hệ Adrenergic

Thuốc kích thích hệ MUSCARINIC

Thuốc cường hệ Adrenergic

Thuốc cường hệ adrenergic Là những thuốc có tác dụng giống adrenalin và noradrenalin , kích thích hậu hạch giao cảm nên còn gọi là thuốc cường giao cảm. Theo...

Chuyển hóa của catecholamin

Chuyển hóa của catecholamin

Chuyển hóa của catecholamin Catecholamin được sinh tổng hợp từ tyrosin dưới tác dụng của một số enzym trong tế bào ưa crôm ở tuỷ thượng thận, các nơron hậu...