Bài Thuốc

Thanh cốt tán

Thanh cốt tán

Thanh cốt tán – Xuất xứ: Chứng tri chuẩn thằng. – Công thức: Thanh cốt tán Ngân sài hồ Radix Bupleuri 6 g Hồ hoàng liên Rhizoma Picrorhizae  4 g...

Thanh cốt tán

Thanh hao miết giáp thang

Thanh hao miết giáp thang – Xuất xứ: Ôn bệnh điều biện. – Công thức: Thanh hao miết giáp thang Ngân sài hồ 16 g    Thanh hao  8g Hồ hoàng...

Thanh cốt tán

Đương quy lục hoàng thang

Đương quy lục hoàng thang – Xuất xứ: Lam thất bí tàng – Công thức: Đương quy lục hoàng thang Đương quy  Radix Angelicae  sinensis          12 g Sinh địa      Radix...

Thanh cốt tán

Quế linh cam lộ tán

Quế linh cam lộ tán – Xuất xứ: Lưu Hà Gian – Công thức: Quế linh cam lộ tán Phục linh    Poria     40 g Bạch truật    Rhizoma Atractylodis macrocephalae 20...

Thanh cốt tán

Hương nhu ẩm

Hương nhu ẩm – Xuất xứ: Hoà tễ cục phương – Công thức: Hương nhu ẩm Hương nhu  Herba Ocimi sancti    18 g Bạch biển đậu  Semen Lablab    32 g...

Lục nhất tán

Lục nhất tán

Lục nhất tán – Xuất xứ: Thương hàn tiêu bản (Lưu Hà Gian) – Công thức: Lục nhất tán Hoạt thạch  Pulvus Talci  6 phần Sinh cam thảo  Radix Glycyrrhizae ...

Thanh cốt tán

Thược dựơc thang

Thược dựơc thang – Xuất xứ: Bảo mệnh tập                                                         – Công thức: Thược dựơc thang Hoàng cầm   Radix Scutellariae      12 g Bạch thược       Radix Paeoniae lactiflorae  12 g Cam thảo      ...

Thanh cốt tán

Hương sa truật chỉ hoàn

Hương sa truật chỉ hoàn – Xuất xứ: Nhiếp sinh bí phẫu. – Công thức: Hương sa truật chỉ hoàn Chỉ thực     Fructus Aurantii immaturii     40 g Bạch truật     Rhizoma...

Thanh cốt tán

Thủy lục nhị tiên đan

Thủy lục nhị tiên đan – Xuất xứ: Chứng trị chuẩn thằng. – Công thức: Thủy lục nhị tiên đan           Kim anh tử            Rosae lacvigatae                                                   Khiếm thực           ...

Thanh cốt tán

Chỉ thực đạo trệ hoàn

Chỉ thực đạo trệ hoàn – Xuất xứ: Nội ngoại thương biện tổng luận. – Công thức: Chỉ thực đạo trệ hoàn Đại hoàng Radix et Rhizoma Rhei      40 g...

Thanh cốt tán

Thiên vương bổ tâm đan

Thiên vương bổ tâm đan – Xuất xứ: Thế Y đắc hiệu phương – Công thức: Thiên vương bổ tâm đan Sinh địa Radix Rehmanniae   16 g Nhân sâm     Radix...

Thanh cốt tán

Mộc hương tán bí phương

Mộc hương tán bí phương – Xuất xứ: Tâm đắc thần phương – Công thức: Mộc hương tán bí phương Mộc hương  Radix Saussureae lappae      20 g Chích thảo    Radix...

Quế chi nhân sâm thang

Quế chi nhân sâm thang

Quế chi nhân sâm thang – Xuất xứ: Thương hàn luận – Công thức: Quế chi nhân sâm thang Nhân sâm Radix Ginseng  12 g Bạch truật     Rhizoma Atractylodis macrocephalae ...

Thanh cốt tán

Tiểu kiến trung thang

Tiểu kiến trung thang – Xuất xứ: Thương hàn luận. – Công thức: Tiểu kiến trung thang Bạch thược   Radix Paeoniae lactiflorae    24 g Quế chi     Ramulus Cinnamomi    12 g...

Thanh cốt tán

Đào nhân thừa khí thang

Đào nhân thừa khí thang – Xuất xứ: Thương hàn luận. – Công thức:  Đào nhân thừa khí thang Đào nhân Tinh dịch mận   12 g Quế chi    Ramulus Cinnamomi   ...

Thanh cốt tán

Thiên ma câu đằng ẩm

Thiên ma câu đằng ẩm – Xuất xứ: Nghiệm phương – Công thức: Thiên ma câu đằng ẩm Thiên ma     Rhizoma Gastrodiae    8 g Câu Đằng    Ramulus Cum Unco...

Thanh cốt tán

Gia vị bình vị tán bí phương

Gia vị bình vị tán bí phương – Xuất xứ: Tâm đắc thần phương – Công thức: Gia vị bình vị tán bí phương Trần bì   Pericarpium Citri reticulatae  90g...

Thanh cốt tán

Khương hoạt thắng thấp thang

Khương hoạt thắng thấp thang -Xuất xứ: Nội ngoại thương biện hoặc luận. -Công thức: Khương hoạt thắng thấp thang Khương hoạt Rhizoma seu Radix Notopterygii  16 g Độc họat ...

Thanh cốt tán

Kim tỏa cố tinh hoàn

Kim tỏa cố tinh hoàn – Xuất xứ: Y phương tập giải – Công thức: Kim tỏa cố tinh hoàn Sa uyển tật lê   Fructus Tribuli    80 g Liên tu ...

Thanh cốt tán

Bán hạ hậu phác thang

Bán hạ hậu phác thang – Xuất xứ: Kim quỹ yếu lược. – Công thức: Bán hạ hậu phác thang Bán hạ chế  Rhizoma Pinelliae  100 g Hậu phác     Cortex...

Thanh cốt tán

Đạo khí thang

Đạo khí thang – Xuất xứ: Thẩm thị tôn sinh thư. – Công thức: Đạo khí thang Xuyên luyện tử Fructus Meliae     20 g Mộc hương    Radix Saussureae lappae     12...

Đại hoàng cam thảo thang

Đại hoàng cam thảo thang

Đại hoàng cam thảo thang – Xuất xứ: Kim quỹ yếu lược. – Công thức: Đại hoàng cam thảo thang Sinh đại hoàng Radix et Rhizoma Rhei   15 g    Sinh...

Thanh cốt tán

Hoắc phác hạ linh thang

Hoắc phác hạ linh thang – Xuất xứ: Y nguyên – Công thức: Hoắc phác hạ linh thang Hoắc hương  Herba pogostemonis      8 g Bán hạ bắc  Rhizoma Pinelliae   10...

Thanh cốt tán

Chi tử bá bì thang

Chi tử bá bì thang – Xuất xứ: Thương hàn luận. – Công thức: Chi tử bá bì thang Chi tử   Fructus Gardeniae      12g Cam thảo   Radix Glycyrrhizae    4...

Thanh cốt tán

Mẫu lệ tán

Mẫu lệ tán – Xuất xứ: Hòa tễ cục phương                                                 – Công thức: Mẫu lệ tán Hoàng kỳ   Radix Astragali  Mẫu lệ      Concha Ostreae   Ma hoàng căn   Radix Ephedrae Lượng...

Thanh cốt tán

Tang phiêu tiêu tán

Tang phiêu tiêu tán – Xuất xứ: Bản thảo diễn nghĩa – Công thức: Tang phiêu tiêu tán Tang phiêu tiêu  Vigina ovorum Mantidis      Long cốt       Os Draconis        Đương quy  ...

}