Bài Thuốc

Trúc diệp thạch cao thang

Trúc diệp thạch cao thang

Trúc diệp thạch cao thang – Xuất xứ: Thương hàn luận                                                      – Công thức: Trúc diệp thạch cao thang Trúc diệp Folium Bambusae    12 g Thạch cao Gypsum Fibrosum   ...

Trúc diệp thạch cao thang

Đại tiền hồ thang

Đại tiền hồ thang – Xuất xứ: Thôi thị – Công thức: Đại tiền hồ thang Tiền hồ    Radix Peucedani    16 g Sài hồ    Radix Bupleuri  16 g Hoàng cầm ...

Trúc diệp thạch cao thang

Bán hạ tả tâm thang

Bán hạ tả tâm thang – Xuất xứ: (Thương hàn luận) – Công thức: Bán hạ tả tâm thang Bán hạ chế   Rhizoma Pinelliae        16 g Hoàng cầm    Radix Scutellariae   ...

Trúc diệp thạch cao thang

Đại sài hồ thang

Đại sài hồ thang – Xuất xứ : Thương hàn luận – Công thức: Đại sài hồ thang Sài hồ Radix Bupleuri     16 g Hoàng cầm  Radix Scutellariae   12 g...

Trúc diệp thạch cao thang

Hoàng liên thang

Hoàng liên thang – Xuất xứ: Thương hàn luận – Công thức: Hoàng liên thang     Hoàng liên   Rhizoma Coptidis   12 g Cam thảo  Radix Glycyrrhizae   12 g Can...

Trúc diệp thạch cao thang

Cát căn Hoàng cầm Hoàng liên thang

Cát căn Hoàng cầm Hoàng liên thang – Xuất xứ:: Thương hàn luận         – Công thức: Cát căn Hoàng cầm Hoàng liên thang Cát căn   Rhizoma Puerariae      32 g Chích...

Trúc diệp thạch cao thang

Bạch hổ gia quế chi thang

Bạch hổ gia quế chi thang – Xuất xứ: Kim quỹ yếu lựơc – Công thức: Bạch hổ gia quế chi thang Tri mẫu  Rhizoma Anemarrhenae   18 g Cam thảo...

Trúc diệp thạch cao thang

Bạch hổ thang

Bạch hổ thang – Xuất xứ: Thương hàn luận          – Công thức: Bạch hổ thang Tri mẫu Rhizoma Anemarrhenae   18g  Cam thảo Radix Glycyrrhizae   8g   Thạch cao   Gypsum Fibrosum  32g  ...

Trúc diệp thạch cao thang

Long đởm tả can thang

Long đởm tả can thang – Xuất xứ :  Phương tập thành                                                  – Công thức: Long đởm tả can thang Long đởm thảo   Radix Gentianae   18 g Chi tử      ...

Trúc diệp thạch cao thang

Đạo xích tán

Đạo xích tán – Xuất xứ: Tiểu nhi dược chứng trực quyết – Công thức: Đạo xích tán Sinh địa    Radix Rehmanniae Mộc thông  Caulis Akebiae  Cam thảo Radix Glycyrrhizae...

Trúc diệp thạch cao thang

Thanh tâm liên tử ẩm

Thanh tâm liên tử ẩm – Xuất xứ: Hoà tễ cục phương                                                 – Công thức: Thanh tâm liên tử ẩm Hoàng cầm Radix Scutellariae  16 g Mạch môn đông Radix...

Trúc diệp thạch cao thang

Hoàng liên giải độc thang

Hoàng liên giải độc thang – Xuất xứ: Ngoại đài bí yếu – Công thức: Hoàng liên giải độc thang Hoàng cầm  Radix Scutellariae   10 g Hoàng bá      Cortex...

Trúc diệp thạch cao thang

Tả bạch tán

Tả bạch tán – Xuất xứ: Tiểu nhi dược chứng trực quyết – Công thức: Tả bạch tán Địa cốt bì Cortex Lycii radicis      40 g Tang bạch bì  Cortex...

Trúc diệp thạch cao thang

Thanh lạc ẩm

Thanh lạc ẩm – Xuất xứ: Ôn bệnh điều biện – Công thức: Thanh lạc ẩm Hà diệp   Folium Nelumbinis      Tây qua   Endocarpium Citrulli Bạch biển đậu hoa Flos Lablab   ...

Trúc diệp thạch cao thang

Ngọc nữ tiễn

Ngọc nữ tiễn – Xuất xứ: Trương Cảnh Nhạc – Công thức: Ngọc nữ tiễn Sinh thạch cao Gypsum Fibrosum   24 g Thục địa        Radix Rehmanniae       16 g Mạch đông     ...

Trúc diệp thạch cao thang

Tần giao miết giáp tán

Tần giao miết giáp tán – Xuất xứ: Vệ sinh bảo giám – Công thức: Tần giao miết giáp tán Địa cốt bì   Cortex Lycii radicis      32 g Sài hồ  ...

Trúc diệp thạch cao thang

Hoàng cầm thang

Hoàng cầm thang – Xuất xứ: Thương hàn luận                                                    – Công thức: Hoàng cầm thang Hoàng cầm  Radix Scutellariae 12 g Thược dược   Radix Paeoniae lactiflorae   12 g Cam thảo ...

Trúc diệp thạch cao thang

Tả thanh hoàn

Tả thanh hoàn – Xuất xứ: Tiền ất phương – Công thức: Tả thanh hoàn Đương quy Radix Angelicae  sinensis  Long đởm thảo Radix Gentianae   Xuyên khung  Rhizoma Ligustici wallichii...

Trúc diệp thạch cao thang

Tả hoàng tán

Tả hoàng tán – Xuất xứ: Tiểu nhi dược chứng trực quyết – Công thức: Tả hoàng tán Hoắc hương diệp Herba pogostonis      28 g Chi tử      Furetus Gardeniae  40...

Trúc diệp thạch cao thang

Bảo hòa hoàn

Bảo hòa hoàn – Xuất xứ: Đan khê tâm pháp. – Công thức: Bảo hòa hoàn Sơn tra     Fructus Crataegi  240 g Thần khúc      Massa Fermentata medicinalis     80 g Bán...

Trúc diệp thạch cao thang

Tứ thần hoàn

Tứ thần hoàn – Xuất xứ: Chứng trị chuẩn thằng. – Công thức: Tứ thần hoàn Nhục đậu khấu Semen Myristicae        80 g Ngũ vị tử      Fructus Schisandrae    80...

Trúc diệp thạch cao thang

Thanh vị tán

Thanh vị tán – Xuất xứ: Lý Đông Viên – Công thức: Thanh vị tán Sinh địa hoàng Radix Rehmanniae      12 g Mẫu đơn bì  Cortex  Paeoniae suffruticosae     20 g...

Trúc diệp thạch cao thang

Tả kim hoàn

Tả kim hoàn – Xuất xứ : Đan khê tâm pháp – Công thức: Tả kim hoàn Hoàng liên    Rhizoma Coptidis   240 g Ngô thù du      Fructus Evodiae   40 g...

Trúc diệp thạch cao thang

Thanh cốt tán

Thanh cốt tán – Xuất xứ: Chứng tri chuẩn thằng. – Công thức: Thanh cốt tán Ngân sài hồ Radix Bupleuri 6 g Hồ hoàng liên Rhizoma Picrorhizae  4 g...

Trúc diệp thạch cao thang

Thanh hao miết giáp thang

Thanh hao miết giáp thang – Xuất xứ: Ôn bệnh điều biện. – Công thức: Thanh hao miết giáp thang Ngân sài hồ 16 g    Thanh hao  8g Hồ hoàng...

Trúc diệp thạch cao thang

Đương quy lục hoàng thang

Đương quy lục hoàng thang – Xuất xứ: Lam thất bí tàng – Công thức: Đương quy lục hoàng thang Đương quy  Radix Angelicae  sinensis          12 g Sinh địa      Radix...

}