Bài Thuốc

Phòng phong thông thánh tán

Phòng phong thông thánh tán

Phòng phong thông thánh tán – Xuất xứ: Y phương tập giải – Công thức: Phòng phong thông thánh tán Phòng phong  Radix Ledebouriellae seseloidis     40g Kinh giới  Herba Elsholtriziae...

Huyết phủ trục ứ thang

Huyết phủ trục ứ thang

Huyết phủ trục ứ thang – Xuất xứ: Y lâm cải thác. – Công thức: Huyết phủ trục ứ thang Ngũ linh chi     Faeces Trogopterum  15 g Sinh địa    ...

Phòng phong thông thánh tán

Khương hoàng bồ bạc thang

Khương hoàng bồ bạc thang – Xuất xứ: Hoà tễ cục phương – Công thức: Khương hoàng bồ bạc thang Khương hoạt   Rhizoma seu Radix Notopterygii     16      g Ngưu bàng...

Phòng phong thông thánh tán

Sài hồ gia mang tiêu thang

Sài hồ gia mang tiêu thang – Xuất xứ: Thương hàn luận – Công thức: Sài hồ gia mang tiêu thang Sài hồ      Radix Bupleuri    24 g Hoàng cầm    Radix...

Phòng phong thông thánh tán

Bạch hổ gia Thương truật thang

Bạch hổ gia Thương truật thang – Xuất xứ: Chứng trị chuẩn thằng – Công thức: Bạch hổ gia Thương truật thang Tri mẫu      Rhizoma Anemarrhenae    18 g Cam thảo  ...

Phòng phong thông thánh tán

Nhuận trường hoàn

Nhuận trường hoàn – Xuất xứ: Tỳ vị luận – Công thức: Nhuận trường hoàn Đại hoàng   Radix et Rhizoma Rhei 20g Quy vĩ       Radix Angelicae  sinensis   20g Khương hoạt  ...

Phòng phong thông thánh tán

Bảo anh chí bảo đính tử

Bảo anh chí bảo đính tử – Xuất xứ: Tâm đắc thần phương – Công thức: Bảo anh chí bảo đính tử Trần bì       Pericarpium Citri reticulatae   40 g La...

Phòng phong thông thánh tán

Mậu kỷ hoàn

Mậu kỷ hoàn – Xuất xứ: Hoà tễ cục phương – Công thức: Mậu kỷ hoàn Hoàng liên      Rhizoma Coptidis    Ngô thù du      Fructus Evodiae    Bạch thược     Radix Paeoniae lactiflorae...

Phòng phong thông thánh tán

Thừa khí dưỡng dinh thang

Thừa khí dưỡng dinh thang – Xuất xứ: Ôn dịch luận – Công thức: Thừa khí dưỡng dinh thang Tri mẫu    Rhizoma Anemarrhenae   10g Bạch thược    Radix Paeoniae...

Phòng phong thông thánh tán

Hắc tiêu giao tán

Hắc tiêu giao tán – Xuất xứ: Nữ khoa chỉ yếu – Y lược lục thư – Công thức: Hắc tiêu giao tán         Sài hồ    Radix...

Phòng phong thông thánh tán

Gia vị tứ vật phương

Gia vị tứ vật phương – Xuất xứ: Ngoại cảm thông trị – Hải thượng lãn ông – Công thức: Gia vị tứ vật phương Sinh địa       Radix Rehmanniae    ...

Phòng phong thông thánh tán

Ma tử nhân hoàn

Ma tử nhân hoàn – Xuất xứ: Thương hàn luận – Công thức: Ma tử nhân hoàn Ma tử nhân   Semen Sesami indici      48g Đại hoàng   Radix et Rhizoma...

Phòng phong thông thánh tán

Đại thừa khí thang

Đại thừa khí thang – Xuất xứ: Thương hàn luận – Công thức: Đại thừa khí thang Đại hoàng      Rhizoma Rhei   16g Chỉ thực Fructus Aurantii immature 8g Hậu...

Phòng phong thông thánh tán

Tiểu thừa khí thang

Tiểu thừa khí thang – Xuất xứ: Thương hàn luận – Công thức: Tiểu thừa khí thang Đại hoàng   Rhizoma Rhei   16g Hậu phác    ortex Magnoliae officinalis    8g Chỉ thực  ...

Phòng phong thông thánh tán

Tứ nghịch tán

Tứ nghịch tán – Xuất xứ: Thương hàn luận – Công thức: Tứ nghịch tán Cam thảo  Radix Glycyrrhizae      Sài hồ     Radix Bupleuri  Chỉ thực    Fructus Aurantti immaturi       Bạch thược ...

Phòng phong thông thánh tán

Tiểu sài hồ thang

Tiểu sài hồ thang – Xuất xứ: Thương hàn luận – Công thức: Tiểu sài hồ thang Sài hồ      Radix Bupleuri     12g Hoàng cầm     Radix Scutellariae   8g Nhân...

Phòng phong thông thánh tán

Sài hồ sơ can tán

Sài hồ sơ can tán – Xuất xứ: Cảnh nhạc toàn thư – Công thức: Sài hồ sơ can tán Cam thảo       Radix Glycyrrhizae  4g  Sài hồ       Radix Bupleuri  8g  ...

Phòng phong thông thánh tán

Hậu phác thất vật thang

Hậu phác thất vật thang – Xuất xứ: Kim quỹ yếu lược – Công thức: Hậu phác thất vật thang Hậu phác  Cortex Magnoliae officinalis    16g       Cam thảo   Radix...

Phòng phong thông thánh tán

Bạch hổ gia nhân sâm

Bạch hổ gia nhân sâm – Xuất xứ: Kim quỹ yếu lược – Công thức: Bạch hổ gia nhân sâm Tri mẫu Rhizoma Anemarrhenae   18 g Cam thảo     Radix Glycyrrhizae   ...

Phòng phong thông thánh tán

Tả tâm thang

Tả tâm thang – Xuất xứ: Kim quỹ yếu lựơc – Công thức: Tả tâm thang Đại hoàng   Radix et Rhizoma Rhei   10 g Hoàng liên    Rhizoma Coptidis  10 g...

Phòng phong thông thánh tán

Trúc diệp thạch cao thang

Trúc diệp thạch cao thang – Xuất xứ: Thương hàn luận                                                      – Công thức: Trúc diệp thạch cao thang Trúc diệp Folium Bambusae    12 g Thạch cao Gypsum Fibrosum   ...

Phòng phong thông thánh tán

Đại tiền hồ thang

Đại tiền hồ thang – Xuất xứ: Thôi thị – Công thức: Đại tiền hồ thang Tiền hồ    Radix Peucedani    16 g Sài hồ    Radix Bupleuri  16 g Hoàng cầm ...

Phòng phong thông thánh tán

Bán hạ tả tâm thang

Bán hạ tả tâm thang – Xuất xứ: (Thương hàn luận) – Công thức: Bán hạ tả tâm thang Bán hạ chế   Rhizoma Pinelliae        16 g Hoàng cầm    Radix Scutellariae   ...

Phòng phong thông thánh tán

Đại sài hồ thang

Đại sài hồ thang – Xuất xứ : Thương hàn luận – Công thức: Đại sài hồ thang Sài hồ Radix Bupleuri     16 g Hoàng cầm  Radix Scutellariae   12 g...

Phòng phong thông thánh tán

Hoàng liên thang

Hoàng liên thang – Xuất xứ: Thương hàn luận – Công thức: Hoàng liên thang     Hoàng liên   Rhizoma Coptidis   12 g Cam thảo  Radix Glycyrrhizae   12 g Can...

Phòng phong thông thánh tán

Cát căn Hoàng cầm Hoàng liên thang

Cát căn Hoàng cầm Hoàng liên thang – Xuất xứ:: Thương hàn luận         – Công thức: Cát căn Hoàng cầm Hoàng liên thang Cát căn   Rhizoma Puerariae      32 g Chích...