THUỐC ĐÔNG-TÂY Y

Bạch hổ gia quế chi thang

Bạch hổ gia quế chi thang

Bạch hổ gia quế chi thang – Xuất xứ: Kim quỹ yếu lựơc – Công thức: Bạch hổ gia quế chi thang Tri mẫu  Rhizoma Anemarrhenae   18 g Cam thảo...

Bạch hổ gia quế chi thang

Bạch hổ thang

Bạch hổ thang – Xuất xứ: Thương hàn luận          – Công thức: Bạch hổ thang Tri mẫu Rhizoma Anemarrhenae   18g  Cam thảo Radix Glycyrrhizae   8g   Thạch cao   Gypsum Fibrosum  32g  ...

Bạch hổ gia quế chi thang

Long đởm tả can thang

Long đởm tả can thang – Xuất xứ :  Phương tập thành                                                  – Công thức: Long đởm tả can thang Long đởm thảo   Radix Gentianae   18 g Chi tử      ...

Bạch hổ gia quế chi thang

Đạo xích tán

Đạo xích tán – Xuất xứ: Tiểu nhi dược chứng trực quyết – Công thức: Đạo xích tán Sinh địa    Radix Rehmanniae Mộc thông  Caulis Akebiae  Cam thảo Radix Glycyrrhizae...

Bạch hổ gia quế chi thang

Thanh tâm liên tử ẩm

Thanh tâm liên tử ẩm – Xuất xứ: Hoà tễ cục phương                                                 – Công thức: Thanh tâm liên tử ẩm Hoàng cầm Radix Scutellariae  16 g Mạch môn đông Radix...

Bạch hổ gia quế chi thang

Hoàng liên giải độc thang

Hoàng liên giải độc thang – Xuất xứ: Ngoại đài bí yếu – Công thức: Hoàng liên giải độc thang Hoàng cầm  Radix Scutellariae   10 g Hoàng bá      Cortex...

Bạch hổ gia quế chi thang

Tả bạch tán

Tả bạch tán – Xuất xứ: Tiểu nhi dược chứng trực quyết – Công thức: Tả bạch tán Địa cốt bì Cortex Lycii radicis      40 g Tang bạch bì  Cortex...

Bạch hổ gia quế chi thang

Thanh lạc ẩm

Thanh lạc ẩm – Xuất xứ: Ôn bệnh điều biện – Công thức: Thanh lạc ẩm Hà diệp   Folium Nelumbinis      Tây qua   Endocarpium Citrulli Bạch biển đậu hoa Flos Lablab   ...

Bạch hổ gia quế chi thang

Ngọc nữ tiễn

Ngọc nữ tiễn – Xuất xứ: Trương Cảnh Nhạc – Công thức: Ngọc nữ tiễn Sinh thạch cao Gypsum Fibrosum   24 g Thục địa        Radix Rehmanniae       16 g Mạch đông     ...

Bạch hổ gia quế chi thang

Tần giao miết giáp tán

Tần giao miết giáp tán – Xuất xứ: Vệ sinh bảo giám – Công thức: Tần giao miết giáp tán Địa cốt bì   Cortex Lycii radicis      32 g Sài hồ  ...

Bạch hổ gia quế chi thang

Hoàng cầm thang

Hoàng cầm thang – Xuất xứ: Thương hàn luận                                                    – Công thức: Hoàng cầm thang Hoàng cầm  Radix Scutellariae 12 g Thược dược   Radix Paeoniae lactiflorae   12 g Cam thảo ...

Bạch hổ gia quế chi thang

Tả thanh hoàn

Tả thanh hoàn – Xuất xứ: Tiền ất phương – Công thức: Tả thanh hoàn Đương quy Radix Angelicae  sinensis  Long đởm thảo Radix Gentianae   Xuyên khung  Rhizoma Ligustici wallichii...

Bạch hổ gia quế chi thang

Tả hoàng tán

Tả hoàng tán – Xuất xứ: Tiểu nhi dược chứng trực quyết – Công thức: Tả hoàng tán Hoắc hương diệp Herba pogostonis      28 g Chi tử      Furetus Gardeniae  40...

Bạch hổ gia quế chi thang

Bảo hòa hoàn

Bảo hòa hoàn – Xuất xứ: Đan khê tâm pháp. – Công thức: Bảo hòa hoàn Sơn tra     Fructus Crataegi  240 g Thần khúc      Massa Fermentata medicinalis     80 g Bán...

Bạch hổ gia quế chi thang

Tứ thần hoàn

Tứ thần hoàn – Xuất xứ: Chứng trị chuẩn thằng. – Công thức: Tứ thần hoàn Nhục đậu khấu Semen Myristicae        80 g Ngũ vị tử      Fructus Schisandrae    80...

Bạch hổ gia quế chi thang

Thanh vị tán

Thanh vị tán – Xuất xứ: Lý Đông Viên – Công thức: Thanh vị tán Sinh địa hoàng Radix Rehmanniae      12 g Mẫu đơn bì  Cortex  Paeoniae suffruticosae     20 g...

Bạch hổ gia quế chi thang

Tả kim hoàn

Tả kim hoàn – Xuất xứ : Đan khê tâm pháp – Công thức: Tả kim hoàn Hoàng liên    Rhizoma Coptidis   240 g Ngô thù du      Fructus Evodiae   40 g...

Bạch hổ gia quế chi thang

Thanh cốt tán

Thanh cốt tán – Xuất xứ: Chứng tri chuẩn thằng. – Công thức: Thanh cốt tán Ngân sài hồ Radix Bupleuri 6 g Hồ hoàng liên Rhizoma Picrorhizae  4 g...

Bạch hổ gia quế chi thang

Thanh hao miết giáp thang

Thanh hao miết giáp thang – Xuất xứ: Ôn bệnh điều biện. – Công thức: Thanh hao miết giáp thang Ngân sài hồ 16 g    Thanh hao  8g Hồ hoàng...

Bạch hổ gia quế chi thang

Đương quy lục hoàng thang

Đương quy lục hoàng thang – Xuất xứ: Lam thất bí tàng – Công thức: Đương quy lục hoàng thang Đương quy  Radix Angelicae  sinensis          12 g Sinh địa      Radix...

Bạch hổ gia quế chi thang

Quế linh cam lộ tán

Quế linh cam lộ tán – Xuất xứ: Lưu Hà Gian – Công thức: Quế linh cam lộ tán Phục linh    Poria     40 g Bạch truật    Rhizoma Atractylodis macrocephalae 20...

}